SEIU 1021

Missed our #StopAsianHate Townhall on March 30? Watch the recording now.

Post
Missed our #StopAsianHate Townhall on March 30? Watch the recording now.

Click the video above to watch a recording of our March 30 #StopAsianHate Town Hall meeting.

It has been heartbreaking to see the recent uptick in anti-Asian racism happening across the nation—and make no mistake, hate and racism are at the root of the violence we’ve seen in recent weeks.

From the Bay Area to Atlanta and beyond, we must be prepared but speak out and take action against hate and violence—but we also need to create space to reflect, mourn, and support one another as we process this horrific violence.

近期反亚裔种族主义遍及全国,状况令人十分痛心。毫无疑问,仇恨和种族主义是造成最近几周暴力事件的根本原因。

从旧金山湾区到亚特兰大,乃至更多地方,我们必须做好准备,为反对仇恨和暴力,发出正义之声、采取积极行动。同时我们也要反思和哀悼,并互相扶持、共同解决这些可憎的暴力。

Thật đau lòng khi chứng kiến phong trào phân biệt chủng tộc chống người gốc Á đang ngày càng leo thang trên cả nước trong thời gian gần đây  — và đừng quên rằng thù ghét và phân biệt chủng tộc là căn nguyên của tình trạng bạo lực mà chúng ta đã chứng kiến trong những tuần vừa qua.

Từ Khu Vực Bay cho đến Atlanta và ở những khu vực khác nữa, chúng ta phải trong tư thế sẵn sàng để lên tiếng và hành động chống lại sự thù ghét và bạo lực — nhưng chúng ta cũng cần tạo ra không gian để suy ngẫm, động viên và hỗ trợ lẫn nhau khi chúng ta đối mặt với tình trạng bạo lực kinh hoàng này.