SEIU 1021

Celebrate AAPI Heritage Month with Labor and Community Organizations

Post

May is Asian American Pacific Islander Heritage Month and in celebration of our AAPI brothers and sisters, SEIU 1021 has joined forces with AAPI community organizations from across the Bay Area to co-host a community celebration on Saturday, May 15, 2021, at Frank H. Ogawa Plaza in Oakland from 11 am – 1pm.

Join us as we honor and acknowledge the many accomplishments and contributions of the AAPI community to our society and to the world. This gathering is more than just an opportunity to celebrate, we are coming together to bridge the gap between our Black and brown communities as we have all faced adversity and loss in our struggle to fight for equality and justice for all.

Our event — themed, “Celebrate Our Shared History and Shared Future” — will elevate our voices, skills, and activism through a celebration that will include performances, socially distanced children’s activities, free meals for families, resource tables, and live music. 

This will be a socially distanced event, and a mask will be required. Masks will be provided.

RSVP to attend at:  bit.ly/apicelebration

This event is presented by: SEIU 1021, Asian Pacific American Labor Alliance (APALA), Asian Pacific Environmental Network (APEN), Filipino Advocates for Justice (FAJ), IFPTE 21, SEIU 2015, Korean Community Center of the East Bay (KCCEB), Bay Rising, Alameda Central Labor Council, Oakland  Educators Association, SEIU-UHW, IBEW Local 595, TRYBE, Asian Health Services, Brotherhood of Elders Network, East Bay Toishan Association, Chinese Progressive Association, La Clinica, the Mental Health Association for Chinese Communities (MHACC), National Union of Healthcare Workers, and more to be added.

中文翻译

五月是美国亚裔和太平洋岛民遗产月,为了庆祝我们的 AAPI 兄弟姐妹,SEIU 1021 将与湾区各地的 AAPI 社区组织携手,于 2021 年 5 月 15 日(周六)的上午 11 点至下午 1 点间在奥克兰的弗兰克·小川广场共同举办社区庆祝活动。

加入我们,共同致敬和感谢 AAPI 社区为我们的社会和对这个世界所做的成就和贡献。这次聚会不仅仅是为了庆祝,更是为了将大家团结在一起,弥合黑人和棕色人种社区之间的鸿沟,因为我们每个人都在为所有人争取平等和正义的斗争中经历过着逆境和损失。

我们的活动主题是“庆祝我们共同的历史和共同的未来”,旨在提高我们的话语权、技能和能动性。庆祝活动将包括表演、践行社交距离准则的儿童活动、免费餐点、资源信息台和现场音乐。

此次活动将践行社交距离准则,参与者必须佩戴口罩。我们将提供口罩。

请回复以下地址,以确认您的出席 bit.ly/apicelebration

Bản dịch tiếng Việt

Tháng 5 là Tháng Di Sản của Người Mỹ Gốc Á và Người Dân Đảo Thái Bình Dương (Asian American and Pacific Islander, AAPI) và cũng là tháng tôn vinh những người anh chị em AAPI của chúng ta. SEIU 1021 đã hợp tác với các tổ chức cộng đồng AAPI trên khắp Bay Area để đồng tổ chức buổi lễ kỷ niệm cộng đồng vào Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021, tại Frank H. Ogawa Plaza, Oakland từ 11 giờ sáng – 1 giờ chiều.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để vinh danh và tỏ lòng biết ơn rất nhiều thành tựu và đóng góp của cộng đồng AAPI cho xã hội của chúng ta và cho cả thế giới. Cuộc tụ họp này không chỉ là cơ hội để tôn vinh, mà còn giúp chúng ta cùng nhau thu hẹp khoảng cách giữa các cộng đồng Người Da Đen và da nâu khi tất cả chúng ta đều đã phải đối mặt với tai ương và mất mát trong cuộc chiến vì sự bình đẳng và công bằng cho tất cả mọi người.

Sự kiện của chúng ta — với chủ đề, “Tôn Vinh Lịch Sử Bên Nhau và Tương Lai Chung của Chúng Ta” (Celebrate Our Shared History and Shared Future) — sẽ nâng cao tiếng nói, kỹ năng và hoạt động tuyên truyền tích cực của chúng ta thông qua một buổi lễ kỷ niệm bao gồm các phần trình diễn, các hoạt động dành cho trẻ em có giãn cách xã hội, bữa ăn miễn phí cho các gia đình, bàn cung cấp thông tin và nhạc sống.

Đây sẽ là một sự kiện có áp dụng giãn cách xã hội và yêu cầu phải đeo khẩu trang. Chúng tôi sẽ cung cấp khẩu trang.

Xác nhận tham gia tại: bit.ly/apicelebration

한국어 번역

5월은 아시아계 미국인 태평양 섬 주민 문화 유산의 달이며 AAPI 형제 자매를 축하하기 위해 SEIU 1021은 Bay 지역 전역에서 온 AAPI 지역 사회 기관들과 협력하여 2021년 5월 15일 토요일 오전 11시부터 오후 1시까지 오클랜드의 Frank H. Ogawa Plaza에서 지역 사회 축하 행사를 공동으로 주최합니다.

AAPI 지역 사회가 우리 사회와 전 세계에 영향을 끼친 많은 업적과 공헌을 존중하고 인정하는 우리와 함께 해주십시오. 이번 모임은 단순히 축하할 기회 이상의 시간이 될 것입니다. 우리는 모두를 위한 평등과 정의를 위해 싸우는 투쟁에서 역경과 상실에 부딪혀 왔기 때문에 흑인과 황색인 공동체 사이의 격차를 해소하기 위해 함께 모입니다.

우리 행사는 — “우리의 공유 역사와 공유 미래를 축하합시다”라는 주제로 — 공연, 사회적 거리두기를 한 어린이들의 활동, 가족들을 위한 무료 식사, 물자 지원 테이블, 라이브 음악을 포함한 축하 행사를 통해 우리의 목소리, 기술과 적극 활동을 고취시킵니다.

이것은 사회적 거리두기 행사이며 마스크를 착용해야 합니다. 마스크는 제공됩니다.

RSVP는 여기에서 참석할 수 있습니다: bit.ly/apicelebration

Tagalog

Ang buwan ng Mayo ay ang Asian American Pacific Islander Heritage Month, at sa pagdiriwang ng ating mga kapatid na AAPI, nakipagsanib-puwersa ang SEIU 1021 sa mga organisasyon sa komunidad ng AAPI sa buong Bay Area upang mag-co-host ng isang pagdiriwang ng komunidad sa Sabado, Mayo 15, 2021, sa Frank H. Ogawa Plaza sa Oakland mula 11 am – 1 pm.

Samahan kami sa pagpupugay at pagkilala sa maraming tagumpay at kontribusyon ng komunidad ng AAPI sa ating lipunan at sa buong mundo. Ang pagtitipon na ito ay hindi lamang isang oportunidad upang magdiwang; tayo rin ay nagsasama-sama upang pag-ugnayin ang ating mga komunidad ng may Lahing Itim at kayumanggi, dahil nakaranas tayong lahat ng paghihirap at pagkawala dahil sa ating pakikibaka upang ipaglaban ang pagkakapantay-pantay at katarungan para sa lahat.

Papalakasin ng aming pagtitipon — na may temang, “Celebrate Our Shared History and Shared Future” (Ipagdiwang ang Ating Iisang Kasaysayan at Hinaharap) — ang ating mga boses,

talento, at aktibismo sa pamamagitan ng isang pagdiriwang na may kasamang mga pagtatanghal, socially distanced na aktibidad para sa mga bata, libreng pagkain para sa mga pamilya, resource tables, at live music.

Ito ay isang socially distanced na pagtitipon, at kinakailangang magsuot ng mask. Magbibigay ng mga mask.

Mag-RSVP para dumalo sa: bit.ly/apicelebration

ਪੰਜਾਬੀ

ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ: 

bit.ly/apicelebration

Español

 

Registrar aquí: bit.ly/apicelebration